Zadzwoń: +48 22 393 39 00, 789 097 208 lub napisz: amar24@amar-translations.pl
Biuro Tłumaczeń Przysięgłych Wiśniew
16 lutego 2023
Biuro Tłumaczeń Przysięgłych Wiśniew
16 lutego 2023

Regulamin świadczenia usług

 

Regulamin świadczenia usług

 

REGULAMIN – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje:

AmaR24 – AmaR24 Sp. z o.o. ul. Marynarska 21 lok. 9 w Warszawie, 02-674 Warszawa, NIP: PL5213869635, REGON: 383722222 jest operatorem serwisu i usługodawcą.

Biuro.tlumaczen.com – portal internetowy należący do AmaR24 Sp. z o.o.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://amar24.pl/regulamin reguluje korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, stanowi integralną część zawieranych z Klientem umów o świadczenie Usług.

Serwis – strona internetowa AmaR24, dostępna pod adresem URL: https://amar24.pl oraz każdym innym, będącym kontynuacją bądź uzupełnieniem tego adresu URL, jak również każdym, który go zastąpi.

Usługa – usługa tłumaczenia online, tłumaczenia zwykłego, korekty tłumaczenia, korekty gotowego tekstu, tłumaczenia przysięgłego dokumentu elektronicznego lub jakakolwiek inna usługa świadczona przez AmaR24 Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu lub wykonywana za pośrednictwem sieci Internet, zwana inaczej „usługą tłumaczeniową”.

Tłumacz – osoba współpracująca z AmaR24 Sp. z o.o., wykonująca Usługę, w tym usługę tłumaczenia lub korekty oraz usługi uzupełniające.

Tłumaczenie – gotowe tłumaczenie lub korekta wykonane przez Tłumacza, korektora lub innego podwykonawcę lub pracownika AmaR24.

Klient – użytkownik sieci Internet, posiadający konto w Serwisie i/lub zamawiający Usługę bez rejestrowania się w Serwisie. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań, będąca Przedsiębiorcą lub Konsumentem.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną korzystającą z Usługi świadczonej przez AmaR24 w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą lub zawodową.

Aplikacja – oprogramowanie, do którego pełne prawa majątkowe przysługują AmaR24, służące do zamawiania Usługi, jej realizacji oraz dostarczania Tłumaczenia Klientowi.

Formularz – formularz umieszczony na stronie https://amar24.pl  lub wysyłany klientowi e-mailem, po wypełnieniu którego wybierając i wpisując szczegółowe warunki i dostępne opcje wykonania Usługi, Klient może złożyć Zlecenie (zakupić Usługę).

Zlecenie – zlecenie wykonania Usługi tłumaczenia, korekty tekstu, weryfikacji lub innej dostępnej usługi przez Klienta firmie AmaR24 Sp. z o.o. Warunkiem przyjęcia Zlecenia do wykonania jest jego poprawne wypełnienie, dołączenie do zlecenia wypełnionej zgody RODO na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wykonania Zlecenia oraz otrzymanie od AmaR24 Sp. z o.o. pisemnego potwierdzenia e-mailem przyjęcia zlecenia do realizacji na warunkach wpisanych w Formularzu służącym do Zlecenia Usługi.

Bramka płatności – zewnętrzny serwis internetowy (www), świadczący usługi płatności online, taki jak Transferuj.pl, Przelewy24, PayU, PayPal, Dotpay lub inny.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Przystąpienie do korzystania z Serwisu jest dobrowolne i wymaga akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności i plików cookies.
 2. Korzystanie z Serwisu jest równoważne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu i stosowaniem się do niniejszego Regulaminu.
 3. Zamawiając Usługę, Klient zgadza się na przetwarzanie jego danych w celu wykonania Usługi i przesłania wyceny oraz dalszych informacji dotyczących Usług uzupełniających oferowanych przez Amar24 sp. o.o.
 4. Wypełniając Formularz, Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym, jak również, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 5. Każdy z Klientów Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do:
 1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług świadczonych przez Serwis;
 2. niezakłócania działania systemów komputerowych, serwerów, sieci oraz nie podejmowania prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Serwisu, w tym do samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych należących do Serwisu;
 3. przekazywania prawdziwych danych osobowych,
 4. nienaruszania praw osób trzecich do materiałów źródłowych, w szczególności w zakresie praw autorskich zarówno w przypadku zlecania, jak i realizowania usług tłumaczenia.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez korzystających z Serwisu treści o charakterze zakazanym prawem i ściganym przez organy prawa.

II. REGULAMIN – ZASADY ZAMAWIANIA USŁUGI

 1. Zamawianie usługi polega na wklejeniu wysłaniu tekstu do tłumaczenia w Formularzu Wyceny dostępnym na stronie https://amar24.pl przez dołączenie do wiadomości wysyłanej przez formularz dokumentu lub pliku z tekstem wymagającym tłumaczenia poprzez opcję „Wybierz plik”, wskazaniu interesującego języka tłumaczenia, rodzaju tłumaczenia i terminu, dodania go w w/w formularzu albo poprzez wysłanie pliku z tekstem do tłumaczenia oraz formularza zlecenia e-mailem do biura tłumaczeń AmaR Sp. z o.o. pod wskazany na stronie http://biuro.tlumaczen.com adres e-mailowy.
 2. Podczas składania zlecenia, zostanie oszacowany czas, w którym tłumaczenie zostanie zrealizowane. W zależności od dostępności tłumaczy i poziomu skomplikowania tekstu, po analizie przez biuro AmaR24 sp. z o.o. przesłanego do tłumaczenia tekstu. Klient otrzyma szczegółową, potwierdzoną wycenę tłumaczenia oraz wskazany czas realizacji zlecenia e-mailem na podany przez niego adres e-mail. Standardowo usługa tłumaczenia do 6 znormalizowanych stron tłumaczenia tekstu w trybie zwykłym (po 1600 znaków ze spacjami na stronie dla tłumaczeń zwykłych oraz 1125 znaków ze spacjami dla tłumaczeń przysięgłych) wykonywana jest w ciągu 3 dni roboczych od momentu zlecenia, w trybie pilnym w ciągu nie mniej niż 2 dni na i w liczbie 7-9 stron dziennie w cenie o 20% wyższej niż w trybie zwykłym, w trybie ekspresowym w ciągu nie mniej niż 24 godzin na tłumaczenie i w liczbie 10-12 stron dziennie w cenie wyższej o 60% niż cena za tłumaczenie w trybie zwykłym, a w trybie superekspresowym w ciągu mniej niż 24 godzin na tłumaczenie lub w liczbie powyżej 12 stron dziennie w cenie o 100% wyższej niż za tłumaczenie w trybie zwykłym. Teksty dłuższe niż 6 stron mogą mieć indywidualnie uzgadniany termin tłumaczenia i rabat na tłumaczenie, zależny od języka, dostępności tłumaczy danego języka oraz ich tematyki i stopnia skomplikowania układu dokumentu, który ma być tłumaczony. Teksty krótsze niż 1 strona mogą być wyceniane indywidualnie.
 3. Klient zobowiązany jest o zadbanie o jasność i spójność tekstu dostarczonego do tłumaczenia tak, aby tłumacz nie miał problemów ze zrozumieniem samego tekstu oraz jego kontekstu. Jeśli tekst jest wyjęty z kontekstu, sugerowanym jest dostarczenie tego kontekstu w postaci linków do zewnętrznych plików czy stron www które mogą pomóc w zrozumieniu kontekstu lub innych plików uzupełniających informacje. W przeciwnym wypadku AmaR24 sp. z o.o. nie jest w stanie zagwarantować zgodności Tłumaczenia z zamysłami autora oryginalnego tekstu. Dodatkowe informacje można dodać w Formularzu Zlecenia Tłumaczenia w sekcji „Uwagi”.
 4. Po wysłaniu formularza zapytania o tłumaczenie poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij” lub przesłaniu zapytania o tłumaczenie e-mailem na wskazany w Serwisie adres e-mail Klient otrzymuje wycenę z podsumowaniem oferowanych warunków zlecenia Usługi. Zlecenie wyceniane jest po sprawdzeniu tekstu w celu oceny trudności tłumaczenia tekstu, dostępności Tłumaczy o danej specjalizacji oraz określeniu możliwego do zagwarantowania czasu realizacji Usługi. Klient, aby zlecić usługę, musi zaakceptować warunki zlecenia, wskazać konieczność lub brak konieczności otrzymania faktury za wykonywaną usługę, a w razie chęci otrzymania faktury przesłać dane do faktury już na etapie zlecania tłumaczenia. Może to zrobić wysyłając zapytanie o tłumaczenie lub potwierdzając chęć zamówienia Usługi AmaR24 Sp. z o.o. drogą mailową. Aby ostatecznie potwierdzić Zlecenie Usługi klient musi kliknąć w Serwisie przycisk „Zamawiam” lub przesłać wypełniony i podpisany formularz Zlecenia Tłumaczenia.
 5. Po zaakceptowaniu wyceny i podjęciu decyzji o zleceniu Usługi Klient musi dokonać płatności zaliczki na poczet wykonania usługi lub dokonać całościowej opłaty za usługę. Aby to zrobić, musi przejść do płatności, poprzez kliknięcie w przycisk „Zapłać” lub kliknąć w link do płatności wygenerowany i przesłany wraz z wyceną Usługi i wskazany jako prowadzący do dokonania płatności albo wykonać przelew na wskazaną w wycenie kwotę zaliczki za tłumaczenie lub kwotę wskazaną jako całą wartość tłumaczenia w wycenie. Po opłaceniu zlecenia przez Klienta i zaksięgowaniu wpłaty przez AmaR24 i po zaakceptowaniu warunków przez Klienta i wysłaniu wypełnionego, podpisanego formularza zlecenia e-mailem na wskazany adres e-mail wraz z wypełnioną zgodą na przetwarzanie danych (RODO), zgodnie z podanymi danymi – następuje proces realizacji Usługi.
 6. W przypadku klientów składających Zlecenie za pośrednictwem Serwisu lub przez pocztę e-mail, z momentem wysłania Formularza Zlecenia e-mailem lub przez Serwis zawierana jest z Klientem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Klient zamawiając usługę drogą elektroniczną oświadcza, że znane mu jest prawdo do odstąpienia od umowy zawieranej drogą elektroniczną, a w szczególności przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu w przypadku umowy o dostawę towaru będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, do których zaliczane są tłumaczenia lub weryfikacje tekstów klientów, dostarczonych przez Klienta do AmaR24 w celu wykonania Zlecenia określonej Usługi.
 8. Klient zawierający umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, przyjmuje do wiadomości zlecając Usługę, że z racji charakteru zlecanej usługi, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w wypadku dotyczącym świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W myśl ustawy, tłumaczenie lub weryfikacja tekstu przekazanego przez klienta jest przedmiotem świadczenia rozumianym jako rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 III. REGULAMIN – CENNIK I PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie AmaR24 z tytułu realizacji Usługi jest ustalane w momencie składania zamówienia Usługi, na podstawie aktualnego cennika, to jest cennika obowiązującego w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Cena Usługi jest obliczana na podstawie szacowanej liczby znaków w tekście, jaka spodziewana jest po tłumaczeniu, a do ceny doliczany jest podatek VAT, na podstawie aktualnego cennika i wskazana klientowi w trakcie zamawiania Usługi w przekazywanej mu do zaakceptowania Wycenie zamówienia. Ze względu na niemożność dokładnego obliczenia liczby znaków w tekście po tłumaczeniu w przypadku niektórych dokumentów, co jest podstawą ceny ostatecznej tłumaczenia, cena obliczana jest na podstawie liczby znaków ze spacjami tekstu podlegającego tłumaczeniu, weryfikacji lub korekcie itp., a klient otrzymuje informację o ile może zwiększyć się lub zmniejszyć liczba znaków i cena ostateczna usługi po jej wykonaniu i w jakim przedziale zmieści się cena ostateczna wykonania usługi a także informację ile Klient ma wpłacić przed jej wykonaniem, a ile pozostanie do dopłaty po wykonaniu. Aktualny cennik jest dostępny na stronie internetowej https://amar24.pl oraz jest dostępny dla klienta i przesyłany klientowi e-mailem. Po dokładnej weryfikacji stopnia skomplikowania tekstu oraz dodatkowych warunków wykonania Usługi Klient otrzymuje wycenę Usługi. W przypadku tekstów złożonych o podwyższonym stopniu skomplikowania AmaR24 sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny Zlecenia oraz do wyceniania standardowych dokumentów urzędowych za cały dokument lub za całą usługę, zamiast wyliczenia ceny za strony znakowe tłumaczenia. Wycena odbywa się przed Zleceniem Usługi i dokonaniem płatności przez Klienta.
 2. AmaR24 przysługuje prawo do zmiany cen zawartych w cenniku, w każdym czasie i bez ograniczeń. Zmiana cennika nie ma wpływu na zmianę cen Usług zamówionych przed jego zmianą.
 3. Opłacenie Usługi lub wpłacenie zaliczki na poczet usługi poprzez szybkie płatności online następuje przed przekazaniem zlecenia do realizacji, po przejściu do Bramki Płatności po otrzymaniu informacji o weryfikacji zlecenia. W przypadku wystawienia Faktury VAT płatność następuje na konto i w terminie podanym na Fakturze VAT. Tłumaczenie uznaje się za zlecone po zaakceptowaniu warunków przez Klienta i podaniu danych do wystawienia Faktury VAT.
 4. W przypadku szybkich płatności internetowych – po przejściu do Bramki Płatności, Klient dokonuje płatności za Usługę.
 5. Płatności przelewami internetowymi oraz kartą kredytową lub debetową są obsługiwane przez Przelewy24, firma DialCom24, z siedzibą Poznaniu, 60-327, ul. Kanclerska 15.
 6. Płatności za pośrednictwem strony PayPal.com oraz kartą kredytową lub debetową obsługiwane są przez PayPal Inc., z siedzibą w USA, 2211 North First Street San Jose, California 95131.
 7. W przypadku, kiedy AmaR24 nie otrzyma potwierdzenia płatności, Usługa nie jest realizowana.
 8. W przypadku, kiedy AmaR24 otrzyma potwierdzenie płatności, Usługa jest realizowana, a czas realizacji Usługi jest liczony od momentu otrzymania przez AmaR24 potwierdzenia płatności.
 9. Płatność za zlecenie jest przedpłatą traktowaną jako zaliczka na poczet zamówienia.
 10. Klient akceptuje przesyłanie przez AmaR24 rachunków lub faktur oraz duplikatów rachunków lub faktur w formie elektronicznej.

IV. REGULAMIN – REALIZACJA USŁUGI

 1. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności, bądź po zaakceptowaniu warunków przez Klienta i wystawieniu Faktury VAT, zlecenie Klienta zostaje przesłane do odpowiednich Tłumaczy lub wykonawców Usługi.
 2. W momencie akceptacji Usługi do realizacji, AmaR24 oświadcza, że rozpocznie realizację Usługi (tłumaczenie, korektę tekstu lub inną uzgodnioną usługę) nie później niż w ciągu 30 minut od otrzymania całości tekstu przesłanego przez Klienta. Dotyczy zleceń złożonych pomiędzy godzinami 8:30-17:00 w dni robocze, w innym terminie czas realizacji może ulec wydłużeniu.
 3. AmaR24 dokłada wszelkich starań, aby na etapie wyceny Usługi zweryfikować możliwość jej poprawnego i terminowego wykonania i dopełnia szczególnych starań, aby zawsze w terminie odesłać wykonaną usługę do Klienta. W szczególnych przypadkach AmaR24 ma jednak prawo odmówić realizacji usługi i odstąpić od umowy na tłumaczenie zawartej z klientem ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
  1. Gdy tekst przekazany przez klienta do tłumaczenie jest niemożliwy do odczytania w sposób nie budzący wątpliwości (np. nieczytelne pismo odręczne), a klient nie dał wystarczających wskazówek aby usługa mogła być wykonana poprawnie.
  2. Gdy przetłumaczenie tekstu we wskazanym przez klienta czasie jest niemożliwe (np. zbyt duża ilość tekstu o zbyt trudnych zagadnieniach do przetłumaczenia w wymaganym przez klienta terminie).
  3. Gdy treść tekstu przekazana przez klienta do przetłumaczenia jest zbyt skomplikowana pod względem merytorycznym lub językowym, co powoduje ryzyko niedokładnego tłumaczenia (np. zbyt skomplikowana, niejednoznaczna lub nieprawidłowo zastosowana terminologia branżowa) lub niepoprawnie językowo i gramatycznie napisany tekst źródłowy, budzący istotne i liczne wątpliwości tłumacza, co do jego przekazu, powodujące niemożność poprawnego wykonania tłumaczenia.
  4. Gdy treść tekstu przekazana przez Klienta do tłumaczenia narusza dobre obyczaje, albo w rozumieniu przepisów prawa narusza interesy osób trzecich albo narusza przepisy prawa karnego lub w jakikolwiek sposób naraża AmaR24 na odpowiedzialność cywilnoprawną albo karną.
  5. W innych wypadkach, niezależnych od AmaR24.pl, które spowodują, że realizacja usługi zgodnie z zamówienie Klienta nie będzie możliwa.
 4. W przypadku odstąpienia przez AmaR24 od umowy Klient zostanie poinformowany o tym niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty za tłumaczenie na koncie AmaR24.
 5. Czas wykonania Usługi jest zależny przede wszystkim od długości i skomplikowania tekstu przesłanego przez Klienta do wykonania Usługi. AmaR24 dba o to, aby ilość Tłumaczy była wystarczająca tak, aby w uzgodnionym z Klientem terminie usługa została wykonana i dostarczona do klienta.
 6. Za moment wykonania usługi uznaje się moment wysłania przez AmaR24 pliku z tekstem będącym efektem wykonanej usługi, a w przypadku tłumaczeń przysięgłych, wymagających okazania dokumentu oryginalnego w celu potwierdzenia jego autentyczności przez tłumacza przysięgłego i zgodności z wykonanym tłumaczeniem, za moment wykonania usługi uznaje się moment przesłania klientowi informacji e-mailem, sms-em lub przekazania jej telefonicznie o gotowości usługi do oddania klientowi w momencie, gdy okaże on oryginalny dokument źródłowy.
 7. Gotowe Tłumaczenie dostarczane jest drogą e-mailową, na adres podany przez Klienta w trakcie zlecania Usługi lub na życzenie Klienta może zostać przesłane pocztą lub dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej.

V. REGULAMIN – UWAGI I REKLAMACJE

  1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji.
  2. Klient ma prawo złożyć reklamację, o której mowa w pkt 1, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Usługa została faktycznie zrealizowana.
  3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. wskazanie danych Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację;
  2. wskazanie nazwy Usługi wykonanej za pośrednictwem Serwisu, której reklamacja dotyczy;
  3. wskazanie przedmiotu reklamacji, a więc czy reklamowany jest termin wykonania Usługi, jej jakość merytoryczna, językowa, gramatyczna, czy graficzne przygotowanie dokumentu, czy też pojawienie się błędów, braków i pominiętych fragmentów tłumaczenia itp.;
  4. opisanie okoliczności uzasadniających reklamację;
  5. wskazanie żądania.
  1. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres e-mail wskazany na stronie https://amar24.pl wskazany w Regulaminie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez AmaR24 jako adres do kontaktu.
  2. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia przez AmaR24 następuje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w reklamacji w terminie 3 (trzech) dni od dnia skutecznego przyjęcia zgłoszenia reklamacji.
  3. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w ust. 3 Klient zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.
  4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia potwierdzenia przyjęcia reklamacji w sposób określony w pkt. 5
  5. Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
  6. W razie uzasadnionej potrzeby, termin rozpoznania reklamacji może ulec przedłużeniu o kolejne 14 (czternaście) dni po uprzednim poinformowaniu Klienta na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, w przypadku reklamacji o dłuższym terminie rozpatrywania reklamacji. Zapis zdania pierwszego nie dotyczy Konsumentów.
  7. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

VI. REGULAMIN – OGRANICZENIE TREŚCI TEKSTÓW ZLECANYCH DO TŁUMACZENIA

 1. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Formularzu ani wysyłanie do wykonania Usługi treści niezgodnych z prawem kraju, w którym składane jest zamówienie Usługi lub prawa międzynarodowego, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc.
 2. AmaR24 zastrzegają sobie prawo do rezygnacji z realizacji Usługi zawierającej treści, o których mowa w ust. 1 powyżej.

 VII. REGULAMIN – POUFNOŚĆ

 1. AmaR24 i Tłumacze uprawnieni są się do przechowywania treści tekstów zlecanych do tłumaczenia wyłącznie na własny użytek i archiwizowania ich zgodnie z procedurami RODO obowiązującymi w AmaR24, niezależnie od tego, czy będzie to urywek tekstu, przekazany tłumaczom przed podjęciem się realizacji usługi, czy też całość tekstu przesłanego przez Klienta do wykonania Usługi.
 2. AmaR24 zobowiązuje się do zachowania treści tekstów zlecanych do wykonania Usługi wyłącznie na własny użytek i zadbanie o anonimowość Klientów, to jest nie ujawnianie treści tłumaczeń ani danych Klientów jakimkolwiek osobom trzecim.
 3. AmaR24 zobowiązuje się do przechowywania i przesyłania dokumentów i plików w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo oraz poprzez podpisywane klauzule poufności zobowiązuje wszystkich pracowników, wykonawców i podwykonawców do bezpiecznego przechowywania informacji i plików oraz dokumentów klientów.
 4. W każdym momencie Klient może poprosić o usunięcie jego zleceń z archiwum z serwera AmaR24, poprzez wysłanie stosownego e-maila na adres e-mail wskazany w Serwisie https://amar24.pl z adresu e-mail powiązanego z zamówieniem.

VIII. REGULAMIN – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. AmaR24 oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom oraz Klientom Portalu najwyższy poziom bezpieczeństwa danych otrzymywanych od klientów do tłumaczenia oraz danych osobowych klientów. Wszelkie informacje o zdarzeniach mogących zagrażać bezpieczeństwu korzystania z Portalu https://amar24.pl należy zgłaszać pod adresem e-mail wskazanym na Portalu lub pisemnie pod adresem do korespondencji wskazanym w danych kontaktowych.
 2. AmaR24 ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobór najlepszych tłumaczy, jakimi dysponuje i przydzielenie ich do wykonania Usługi Klienta.
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, treści Regulaminu lub Umowy o świadczenie usług, jeżeli strony nie postanowią inaczej na mocy odrębnych umów, odpowiedzialność AmaR24 wobec Klienta ogranicza się do wysokości straty i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy kwoty opłaty uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania danej usługi. Ograniczenie odpowiedzialności AmaR24 opisane w niniejszym punkcie nie ma zastosowania wobec Konsumenta.
 4. AmaR24 dochowuje wszelkiej wymaganej staranności dla zachowania pełnej funkcjonalności serwisu i zabezpieczenia danych przesyłanych za jego pośrednictwem. Jednakże AmaR24 nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i funkcjonalności serwisu w wyniku bezprawnych działań osób trzecich, siły wyższej albo złej obsługi przez operatorów telekomunikacyjnych.
 5. AmaR24 nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (takich jak operatorzy sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami sił wyższych.

IX. REGULAMIN – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 1. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w rozdziale II pkt 6 (zamówienie usługi). Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa przed upływem wskazanego w ustawie terminu. 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego niewykorzystane środki niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. 4. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 5. W przypadku zamówienia usługi tłumaczeniowej, o której mowa w rozdziale I Regulaminu, Konsumentowi może nie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy, gdy zamawiając tę usługę klient wyrazi wyraźną zgodę na jej pełne wykonanie i zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia, że po złożeniu oświadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy. Część tłumaczeń dostarczana jest w formie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Konsument straci prawo do odstąpienia od umowy wyrażając zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

X. REGULAMIN – DANE OSOBOWE i PRAWA AUTORSKIE

 1. Przez zamówienie Usługi, Klient Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb realizacji Usługi. AmaR24 zapewnia, iż zebrane dane osobowe będą zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Klient ma prawo wglądu do tych danych i ich modyfikacji. Może też w każdej chwili zażądać ich usunięcia.
 2. Klient zamawiający Usługę i przesyłający dokumenty lub tekst do wykonania Usługi do AmaR24 oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi i innymi pokrewnymi pozwalającymi mu na swobodne dysponowanie przekazywaną treścią do wykonania Usługi, a wykonanie usługi tłumaczenia lub innej zamawianej przez Klienta nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich.
 3. W razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, co do dysponowania treścią oryginalnego dokumentu, który AmaR otrzymał od Klienta i praw do jego tłumaczenia oraz dysponowania prawami autorskimi do tego dokumenty jako dzieła autorskiego, w myśl ustawy o prawach autorskich, AmaR24 wskaże Klienta, który przekazał do AmaR24 dokumenty, jako stronę odpowiedzialną za naruszenie praw osoby trzeciej. AmaR24 przekazując Klientowi wykonane tłumaczenie, weryfikację lub inny wynik wykonanej Usługi na Zlecenie Klienta, przekazuje Klientowi prawa jedynie do swobodnego rozporządzenia powstałym w wyniku wykonania Usługi tłumaczeniem lub tekstem, na którym AmaR wykonał Zleconą Usługę w rozumieniu utworu autorskiego, a nie utworem źródłowym, który podlegał tłumaczeniu lub Usłudze.

 XI. REGULAMIN – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W każdym czasie AmaR24 zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia funkcjonalności Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych, prawo wydawania odrębnych regulaminów dla poszczególnych usług oraz prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 3. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Klientowi pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta jako adres do kontaktu.
 4. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej https://amar24.pl
 5. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 (czternaście) dni od chwili ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z ich treścią, zgodnie z punktem 3 i 4 niniejszego rozdziału.
 6. Strony przyjmują, że Klient zaakceptował zmiany Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy do końca upływu okresu wskazanego w punkcie 5 powyżej. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy zmiana Regulaminu dotyczy tylko Usługi, której nie obejmuje Umowa, i z której nie korzysta Klient lub wprowadzenia nowej Usługi.
 7. Klient ma prawo wypowiedzieć zawartą umowę, o której mowa w rozdziale II pkt 6 Regulaminu, przesyłając stosowne oświadczenie na adres wskazany do korespondencji w Serwisie. Rozwiązanie umowy nastąpi po upływie 14 dni od zgłoszenia żądania.
 8. Do oceny praw i obowiązków AmaR24oraz Klienta nie będącego Konsumentem, a także w sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową, stosuje się prawo obowiązujące w Polsce.
 9. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które to postanowienia znajdują zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu.
 10. AmaR24 nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, aczkolwiek wszelkie ewentualne spory z Klientami będzie starał się regulować polubownie. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania spraw związanych z działalnością AmaR24 jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby AmaR24, jeśli roszczenie zgłasza Klient Serwisu będący przedsiębiorcą bądź jest skierowane przez AmaR24 przeciwko takiemu Klientowi, którego miejsce zamieszkania nie jest znane. Ewentualne spory z Klientem będącym Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 11. Zasady zbierania i wykorzystywania plików cookies Klientów Serwisu oraz ochronę danych osobowych Klientów, w tym obowiązek informacyjny zgodny z RODO i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Serwisu reguluje Polityka prywatności i plików cookies dostępna na stronach internetowych Serwisu. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.